سرب و مصنوعات از سرب

میله ها (Bars And Rods)

محصولاتی هستند نوردشده ، اکسترود شده (Extruded) کشیده شده یا آهنگری شده ، به صورت غیر طومار ، دارای سطح مقطع عرضی توپر یکنواخت در تمام طول و به شکل دایره ، بیضی ، مربع ، مستطیل ، مثلث متساوی الاضلاع یا کثیر الاضلاع محدب منظم ( از جمله " دایره های مسطح شده" و " مستطیل های تغییر یافته" که دو ضلع متقابل آنها به شکل قوس محدب ، و دو ضلع دیگر به صورت خطوط مستقیم ، مساوی و متوازی می باشند). محصولات با سطح مقطع عرضی مستطیل ( از جمله محصولات دارای سطح مقطع عرضی " مستطیل تغییر یافته " ) بیشتر از یکدهم پهنای آن می باشد . همچنین محصولات دارای همین شکل و اندازه که با قالب ریزی ، ریخته گری(Casting)  یا تفته کردن (Sintering) به دست آمده باشند و بعداً در سطح آن عملی بیش از حذف ساده زوائد و پوسته ها انجام شده باشد ، مشروط بر اینکه این عمل به این محصولات خصوصیت اشیاء یا مصنوعات مذکور در شماره های دیگر را ندهد ، مشمول اصطلاح میله میشوند.

پروفیل (Profiles)

محصولاتی هستند نورد شده، اکسترود شده(Extruded) ، کشیده شده ، آهنگری شده یا به دست آمده از طریق شکل دادن یا خم کردن ، به صورت طومار (coil) یا غیر طومار ، با سطح مقطع عرضی یکنواخت در تمام طول که با هیچ یک از تعاریف میله ها ، مفتول ، صفحه ، ورق نوار ، ورقه ناز (Foil) یا لوله ها تطبیق نمی کنند.همچنین محصولات دارای همین شکل که با قالب ریزی ، ریخته گری (Casting) ، تفته کردن (Sintering)  به دست آمده باشند و بعداً در سطح آنهاعملی بیش از حذف ساده زوائد و پوسته ها انجام شده باشد ، مشروط بر اینکه این عمل به این محصولات خصوصیت اشیاء یا مصنوعات مذکور در شماره های دیگر را ندهد، مشمول اصطلاح پروفیل (Profiles)  می شوند.

مفتول (Wire)

محصولاتی هستند نورد شده، اکسترود شده (Extrude) ، کشیده شده ، یا از حدیده رد شده ، به صورت طومار (Coil) که سطح مقطع عرضی توپر یکنواخت در تمام طول آنها به شکل دایره ، بیضی ، مربع ، مثلث متساوی الاضلاع یا کثیر الاضلاع محدب منظم می باشد ( از جمله "دایره های مسطح شده" و            " مستطیل های تغییر یافته" که دو ضلع متقابل آنها به شکل قوس محدب و دو ضلع دیگر به صورت خطوط مستقیم ، مساوی و متوازی هستند ) .محصولاتی که با سطح مقطع عرضی مربع ، مستطیل ، مثلث یا کثیر الاضلع می باشند ممکن است در تمام طول دارای زوایای گرد شده باشند . ضخامت محصولات دارای سطح مقطع عرضی مستطیل ( از جمله محصولات با سطح مقطعی عرضی " مستطیل های تغییر یافته" ) بیشتر از یکدهم پهنای آنها است.

صفحه ، ورق ، نوار و و رقه نازک (plates , Sheets ,Strip and Foil)

محصولاتی هستند مسطح ( غیر از محصولات به صورت کار نشده مشمول شماره 8701 ) به صورت طومار (Coil) یا غیر طومار با سطح مقطع عرضی توپر مستطیل ( غیر از مربع ) حتی دارای زوایای گرد شده ( از جمله "مستطیل های تغییر یافته " که دو ضلع متقابل آنها به شکل قوس محدب ، و دو ضلع دیگر به صورت خطوط مستقیم ، مساوی و متوازی می باشند) که ضخامت یکنواختی داشته و عبارت اند از :

  • به شکل مربع یا مستطیل که ضخامت آنها بیش از یکدهم پهنای آنها نباشد
  • به شکلی غیر از مربع یا مستطیل ، به هر اندازه ، مشروط بر اینکه دارای خصوصیات اشیاء یا مصنوعات مشمول سایر شماره ها نباشد.

شماره 7804 بخصوص شامل صفحه ، ورق ، نوار و ورقه نازک (Foil) نقش دار ( مثلاً شیار دار ، راه راه ، شطرنجی ، اشکی ، دکمه ای ، لوزی) و همچنین آنهایی که سوراخ شده ، کنگره ای شده ، صقیل شده و یا اندود شده ،     می شوند ، مشروط بر اینکه این عمل به این محصولات خصوصیت اشیاء یا مصنوعات شماره های دیگر را ندهد.

لوله ها (Tubes And pipes)

محصولاتی هستند تو خالی ، به صورت طومار (Coil) یا غیر طومار، با سطح مقطع عرضی یکنواخت که فقط دارای یک فضای خالی محصور در تمام طول بوده و به شکل دایره ، بیضی ، مربع ، مستطیل ، مثلث متساوی الاضلع یا کثیر الاضلع محدب منظم که ممکن است در تمام طول دارای زوایای گرد شده باشند به عنوان لوله تلقی می شوند ، مشروط بر اینکه سطح مقطع عرضی داخلی و خارجی آن ها دارای یک شکل ، یک وضعیت و متحدالمرکز باشند . لوله هایی که دارای سطح مقطع عرضی مذکور در بالا هستند ممکن است صیقل شده ، اندود شده ، خم شده ، حدید شده ، قلاویز شده سوراخ شده ، دهانه تنگ شده ، گشاد شده ، مخروطی یا مجهز به فلانج ، گلویی یا حلقه باشند .

سرب تصفیه شده

 

فلزی است که بر حسب وزن حداقل دارای 99.9% سرب می باشد ، مشروط بر اینکه مقدار هر یک از عناصر دیگر بر حسب وزن از حد تعیین شده در جدول زیر نباشد :

 

 

عنصر

میزان درصد بر حسب وزن

نقره Ag

ارسنیک As

بیسموت Bi

کلسیم Ca

کادمیوم Cd

مس Cu

آهن Fe

گوگرد S

آنتیموان Sb

قلع  Sn

روی Zn

سایر ( مثلاً تلور Te) ، هر کدام

0.02

0.005

0.05

0.002

0.002

0.08

0.002

0.002

0.005

0.005

0.002

0.001

 

 

 

تماس با ما

درخواست تماس