درباره ما

تاریخچه شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی

توليد شمش روي بعنوان محصول اصلي كارخانجات گروه توسعه معادن روي ايران می باشد و ظرفيت قابل توجه آن در گروه درصد عمده اي از توليد كل این محصول را در ايران شامل ميشود. ضرورت ایجاد انسجام ، هماهنگي در توليد، فروش، توزیع و نظارت كنترل قيمتها در بازارهاي داخلي و خارجي از دلایل اصلي تشكيل شركت بازرگاني توسعه صنعت روي در گروه بوده است. شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) به شناسه ملی 10460069766 در تاریخ 1379/1/7 تحت نام شرکت بازرگانی توسعه روی زنجان (سهامی خاص) ، طی شماره ثبت 3650 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی زنجان به ثبت رسیده است. متعاقب آن نام شرکت به بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص ) تغییر و مرکز اصلی آن در تاریخ 1388/4/17 از زنجان به تهران منتقل و تحت شماره 350293 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. سرمایه شرکت در سال 1389از یک میلیارد ریال به پنجاه میلیارد ریال افزایش یافته و در سال 1391 ترکیب سهامداران شرکت تغییر یافت.

تماس با ما

درخواست تماس