اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

  • جناب آقای مهندس محمود علی محمدی رئیس هیئت مدیره
  • جناب آقای مهندس حمید علی محمدی نایب رئیس هیئت مدیره
  • جناب آقای مهندس سعید ولدیانلو مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
تماس با ما

درخواست تماس